Artikel 1. Algemeen

 1.1 Deze voorwaarden zijn, onverminderd het in lid 2 van dit artikel bepaalde, van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en facturen van Tailwind B.V. De gebruiker van deze algemenevoorwaarden wordt hierna aangeduid met “TW” en de andere partij met “opdrachtgever”. Deze voorwaarden zijn steeds in de meest recente versie ook van toepassing op toekomstige en/ofvervolgovereenkomsten tussen TW en opdrachtgever, ook wanneer daarbij niet uitdrukkelijk naar deze voorwaarden wordt verwezen.

1.2 Indien in de periodiek verschijnende Prijslijsten van TW (hierna: de Prijslijst) of in andere aanbiedingen van TW bepalingen zijn opgenomen die expliciet afwijken van bepalingen in de onderhavige algemene voorwaarden, bijvoorbeeld met betrekking tot kortingen, betalingstermijnen, minimale orders, transportkosten, etc., gelden deze expliciete bepalingen boven en in de plaats van de bepalingen met betrekking tot overeenkomstige onderwerpen in de onderhavige algemene voorwaarden.

1.3 Daar waar in deze algemene voorwaarden of in een tussen TW en opdrachtgever gesloten overeenkomst wordt verwezen naar een internationaal gedefinieerd beding (bijv. EXW, CIF, DDP, etc.), dient een dergelijk beding te worden verstaan in de zin van de door de internationale Kamer van Koophandel gepubliceerde Incoterms 1990.

1.4 Door het enkele feit van zijn opdracht aan TW doet de opdrachtgever afstand van eventuele zijnerzijds bestaande voorwaarden, hoe ook genaamd en hoe ook gepresenteerd, zodat op alle overeenkomsten uitsluitend de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn.

 

Artikel 2. Aanbiedingen en bestellingen

2.1 Alle aanbiedingen van TW, waaronder ook die welke worden genoemd in de prijslijst, zijn vrijblijvend zowel wat betreft prijs als levertijd, tenzij TW in haar opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders vermeldt.

2.2 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging van een opdracht door TW dan wel door of bij het begin van de feitelijke uitvoering door TW van die opdracht. TW behoudt zich het recht voor bestellingen of opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

 Artikel 3. Prijzen

3.1 Prijzen en overige condities zijn gebaseerd op de soort en de omvang van de te leveren producten zoal in de aanbieding vermeld. Opdrachten die betrekking hebben op slechts een onderdeel van de aanbieding geven TW het recht de hierin vermelde prijzen en condities te herzien.

3.2 Alle prijzen zijn netto, exclusief belastingen en heffingen (waaronder begrepen omzetbelasting en in- en uitvoerrechten) en exclusief kosten van verzekering en transport, tenzij TW en de opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen.

3.3 TW is gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen. De opdrachtgever is echter in geval van verhoging van de overeengekomen prijzen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Als de opdrachtgever de overeenkomst ontbindt, is TW niet gehouden tot het betalen van enige(schade)vergoeding.

 

Artikel 4. Levering van producten en levertijd

 4.1 De aflevering van producten vindt plaats op het moment dat TW deze in haar magazijn voor verzending aan de opdrachtgever gereed heeft staan. Het risico van de producten is vanaf het moment van    aflevering voor de opdrachtgever. TW is slechts verplicht om de producten op een door haar aan te wijzen plaats van haar bedrijfsterrein gereed te zetten om door of namens de opdrachtgever in ontvangst te worden genomen. TW is met name niet aansprakelijk voor transportschade.

4.2 Als is overeengekomen dat TW de producten op een door de opdrachtgever opgegeven adres zal bezorgen heeft zij aan die verplichting voldaan door de producten éénmaal op dat adres aan te bieden.De opdrachtgever kan zich niet beroepen op het feit dat de producten bij aanbieding niet in ontvangst zijn genomen of op onbevoegdheid van de ontvanger om de producten namens hem in ontvangst te nemen.

4.3 Een overeengekomen levertijd wordt verlengd met de periode waarin TW gerechtigd was zich op enig opschortingsrecht of overmacht te beroepen.

4.4 De door TW genoemde levertijden zijn indicatief. Overschrijding van een door TW genoemde levertijd brengt TW niet in verzuim. De opdrachtgever heeft geen recht op vergoeding van enige schade, direct of indirect, als gevolg van overschrijding van de overeengekomen of door TW genoemde levertijd.

4.5 TW heeft het recht om leveringen in gedeeltes te doen plaatsvinden. Als TW van dat recht gebruikt maakt, geldt iedere levering als een afzonderlijke koopovereenkomst, die voor de opdrachtgever een betalingsverplichting met zich meebrengt.

 

Artikel 5. Levering van speciale producten

5.1 Indien TW opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van opdrachtgever bewerkte c.q. samengestelde c.q. bedrukte producten is opdrachtgever verplicht tot aanlevering van direct reproduceerbaar materiaal van geode kwaliteit.

5.2 TW is uitsluitend gehouden vooraf een drukproef of monster ter goedkeuring aan opdrachtgever te zenden indien dat voor of bij het verstrekken van de opdracht schriftelijk door opdrachtgever is bedongen. In dat geval verplicht TW zich een drukproef c.q. monster aan opdrachtgever voor te leggen, welke drukproef c.q. monster geacht wordt te zijn goedgekeurd door opdrachtgever indien niet binnen  vijf werkdagen daarna door opdrachtgever schriftelijk afwijzend op de drukproef c.q. het monster is gereageerd. Indien de door TW geleverde producten in geringe mate – waaronder ook te verstaan verschillen in kleurschakeringen – afwijken van de drukproef of monster dan is dat niet aan te merken als een tekortkoming van TW.

5.3 Alle kosten in verband met de door TW te verrichten werkzaamheden ten behoeve van de samenstelling en de bewerking van de in artikel 5.1 bedoelde producten worden afzonderlijk aan opdrachtgever in  rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.4 TW is gerechtigd om maximaal 5% meer of minder dan het door opdrachtgever opgedragen aantal producten als in dit artikel 5 bedoeld aan opdrachtgever te leveren en aan opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 6. Garanties/reclame

6.1 Opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden.

6.2 Reclames ter zake van uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen veertien dagen na levering van de zaken te geschieden, welke termijn als een vervaltermijn heeft te gelden.

6.3 Reclames ter zake van niet uitwendig waarneembare gebreken dienen te geschieden schriftelijk binnen veertien dagen nadat de gebreken zijn geconstateerd dan wel redelijkerwijs hadden kunnen worden geconstateerd doch in elk geval binnen drie maanden na levering van de zaken, welke termijnen als vervaltermijnen hebben te gelden.

6.4 Reclames ter zake van de hoogte van de door TW verzonden facturen dienen binnen de in artikel 11 lid 1 genoemde betalingstermijn schriftelijk te geschieden, welke termijn als vervaltermijn heeft te gelden.

6.5 Na ontvangst van de reclame overeenkomstig de voorgaande leden van dit artikel zal TW, indien het bezwaar van de opdrachtgever naar haar oordeel gegrond is, overgaan tot herstel, vervanging of vergoeding van het gebrek, zulks uitsluitend ter keuze van TW. In geen geval zal de waarde van de prestatie van TW als bedoeld in de vorige zin de prijs van het gebrekkige gedeelte van de geleverde producten te boven gaan. TW is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan als gevolg van het gebrek, noch is zij gehouden tot enige andere prestatie dan genoemd in de eerste zin van dit lid.

6.6 Indien opdrachtgever reclames ter kennis brengt van TW en in verband daarmee, al dan niet op verzoek van TW, goederen aan TW retourneert, zijn, indien de reclames door TW niet worden erkend, alle daarmee gepaard gaande kosten – waaronder ook de kosten van transport – voor rekening van opdrachtgever.

6.7 De aanwezigheid van een gebrek als bedoeld in dit artikel geeft de opdrachtgever niet het recht om zijn betalingsverplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. TW is niet gehouden tot enige prestatie indien en zolang de opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen jegens TW (waaronder begrepen de volledige betaling van de koopprijs) heeft voldaan, ongeacht of deze verplichtingen voorvloeien uit de gesloten overeenkomst of op andere wijze zijn ontstaan.

6.8 Correct afgeleverde producten worden niet teruggenomen, tenzij TW en de opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen. In dat geval dienen alle te retourneren producten zich in de oorspronkelijke staat en in de originele verpakking te bevinden en zal TW de opdrachtgever voor het factuurbedrag van deze producten, verminderd met haar kosten en het bedrag van de waardedaling vande producten crediteren. De kosten van retourzendingen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

6.9 De garantieverplichting en de aansprakelijkheid van TW voor door TW geleverde producten die TW van derden heeft betrokken blijven hoe dan ook beperkt tot de omvang van de garantieverplichting en de aansprakelijkheid die die derde jegens TW met betrekking tot die producten op zich heeft genomen en door die derde ook jegens TW daadwerkelijk zullen worden nagekomen. Op schriftelijk verzoek van opdrachtgever zal TW aan opdrachtgever nadere gegevens met betrekking tot die door die derde op zich genomen garantieverplichting en aansprakelijkheid verstrekken.

 

 Artikel 7. Overmacht

7.1 In geval van overmacht aan de zijde van TW heeft TW het recht om, naar haar keuze, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever verplicht te zijn.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer kan worden verlangd, waaronder in elk geval begrepen export- en/of importverboden, een door een derde aan TW opgelegd verbod om producten te leveren omdat dat in strijd is met rechten van industriële of intellectuele eigendom van een derde, staking, brand en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering verhinderen of beperken, gebrek aan gronden hulpstoffen, transportbelemmeringen, oorlogen, oproer en maatregelen van hogerhand, enongeacht of deze omstandigheden optreden bij TW of bij haar toeleveranciers.

 

 Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Alle door TW aan de opdrachtgever geleverde producten blijven eigendom van TW zolang de opdrachtgever niet alle vorderingen van TW betreffende de tegenprestatie voor de krachtens enige overeenkomst door TW aan opdrachtgever geleverde of te leveren producten of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden heeft voldaan.

8.2 Het bepaalde in lid 1 geldt tevens voor vorderingen van TW wegens het door de opdrachtgever te kort schieten in de nakoming van genoemde overeenkomsten.

8.3 Indien TW goede grond heeft te vrezen dat opdrachtgever in zijn betalingsverplichtingen jegens TW zal te kort schieten is TW gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten terug te nemen. Na terugneming zal opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde van de teruggenomen producten, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopsom, verminderd met de door TW in verband met de terugneming gemaakte kosten.

 

Artikel 9. Ontbinding/opschorting/verrekening

9.1 TW heeft het recht om, onverminderd haar rechten op grond van de wet, de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden in geval van faillissement, surséance van betaling of liquidatie van de    onderneming van de opdrachtgever of bij een ingrijpende wijziging in de zeggenschapsverhoudingen bij de opdrachtgever.

9.2 De opdrachtgever is niet gerechtigd om zich tegenover TW op enig opschortingsrecht, waaronder begrepen een retentierecht en/of verrekening te beroepen.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 

10.1 Buiten de levering van de producten als in de overeenkomst met de opdrachtgever opgenomen en de verplichtingen als genoemd in artikel 6 is TW tot geen enkele prestatie jegens de opdrachtgever gehouden.

10.2 TW is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en de personen door wie de schade is veroorzaakt, behoudens vozover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de directie van TW.

10.3 De schadevergoeding waartoe TW verplicht zou kunnen zijn, zal nimmer de factuurwaarde van de geleverde producten met betrekking tot welke de schade is ontstaan of ten gevolge waarvan de schadeis veroorzaakt, te boven kunnen gaan.

 

Artikel 11. Betaling

11.1 Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na de factuurdatum, tenzij TW en de opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege (dus zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is) in verzuim is.

11.2 TW heeft te allen tijde het recht om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vorderen of levering onder rembours te verlangen.

11.3 Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 1,5% voor elke maand of gedeelte daarvan waarmee de betalingstermijn is overschreden. De verschuldigde rente wordt berekend over het gedeelte van het totale factuurbedrag (inclusief omzetbelasting) dat niet is voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling op enige factuur worden alle nog openstaande facturen, ook die facturen waarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken, onmiddellijk opeisbaar.

11.4 Als de opdrachtgever ook na de eerst aanmaning in gebreke blijft met de betaling van het door het verschuldigde is hij gehouden de buitengerechtelijke incassokosten van TW te vergoeden, welke kosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van ƒ150,=. TW is niet gehouden om aan te tonen dat de buitengerechtelijke incassokosten tot voornoemd percentage c.q. bedrag daadwerkelijk door haar zijn gemaakt.

 

Artikel 12. Rechtskeuze/bevoegde rechter

12.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van internationale verdragen voor zover deze geen dwingend recht bevatten.

12.2 Alle geschillen, van welke aard dan ook, zullen bij uitsluiting worden berecht door de Arrondissementsrechtbank te Arnhem, behalve indien de wet dwingend een andere rechterlijke   instantie als bevoegde rechter aanwijst en/of TW ervoor kiest om het geschil bij een andere bevoegde rechter aanhangig te maken.

 

Artikel 13. Inwerkingtreding

13.1 Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 januari 2014.

 

Artikel 14. Voorrang Nederlandse tekst

14.1 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven de vertaling daarvan.